انجمن هفت خط

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

م
پسندها
0

نوشته‌های نمایه آخرین فعالیت فرستادن‌ها درباره

  • کسب درآمد از تلگرام رویاست یا توهم؟ کسب درآمد از تلگرام ، رویا و توهم نیست. بلکه کاملاً برای همه ثابت شده و خیلی ها را به درآمد میلیونی رسانده است.

    آیا میدونستید برخی از صاحبان کانالهایی شما مطالبشان را پیگیری میکنید، درآمد ماهیانه چند ده میلیون تا چندصد میلیون تومانی دارند؟

    خبر خوش برای شما: تلگرام قویترین پیام رسانی هست که در ایران تبدیل به بزرگترین بازار شده و با آن میتونید بطورنامحدود کسب درآمد کنید…

    خبر بد اینکه بیش از ۹۰ درصد کاربران تلگرام، هنوز اونو جدی نگرفتن و هیچ درآمدی از تلگرام ندارند!!!
  • در حال بارگیری...
  • در حال بارگیری...
  • در حال بارگیری...
بالا