نگرانی امروز بنده بیشتر از سوی رسانهها است و بیشتر از آنها میترسم.

ندای انقلاب، علی اکبر رائفیپور محقق و تاریخشناس با اشاره به فتنههای آینده و احتمال حضور فراماسونها در این فتنه، گفت: به نظر بنده فراماسونها دیگر در کشور تمام شدهاند و باید از چیزهای دیگر ترسید.

وی ادامه داد: نگرانی امروز بنده بیشتر از سوی رسانهها است و بیشتر از آنها میترسم.

این محقق به برخی از ویژگیهای فتنه آینده اشاره کرد و در این زمینه اظهار داشت: در فتنه بعدی، غربال و ملاک و وسیله سنجش افراد بسیار ریزتر و دقیق است، زیرا اگر چنین نبود فتنه بعدی نام نمیگرفت.

رائفی پور خاطر نشان کرد: سوراخهای غربال فتنه آتی به قدری ریز و ظریف است که حتی ممکن است کسانی که از فتنه قبلی به سلامت عبور کردهاند، از فتنه آینده به راحتی عبور نکنند.

وی با اشاره به حدیثی از سوی پیامبر اکرم (ص) تاکید کرد: طبق احادیث تنها خالصین به ظهور میرسند، بنابراین فتنههای آتی بسیار دشوارتر خواهد بود.

این محقق و تاریخشناس تاکید کرد: فتنههای آینده مذهبیتر است و بیشتر از قبل، دین و مذهب را مورد هدف قرار میدهد.

رائفیپور با بیان اینکه فتنه آینده در بین کسانی واقع میشود که از فتنه قبل جان سالم به در بردهاند، گفت: باید دید این گروه دارای چه اشتراکاتی هستند، زیرا فتنه آینده اشتراکات گروه عبور کرده از فتنه قبل را در تیررس خود قرار میدهد.