عدهای زیرآب زدن را به تمام نوع بشر تعمیم میدهند و گروهی جاهل، زیرآب ملت خودرا زده و زیرآبزنی را خاص مردم مملکت خویش انگاشتهاند. به هر حال چه این صنعت خاص جامعه ما بوده و بعدها به جوامع و ممالک دیگر رفته باشد و چه در انحصار آنها بوده و فرنگ رفتههایمان آن را سوغات آورده باشند، امروز ما در«زیرآب زنی» آنقدر حرف برای گفتن داریم که تمام دنیا با تمامی امکانات و تکنولوژیشان به گرد ما هم نخواهند رسید.

از پیشرفتهای ما در این عرصه همین بس که به نزدیکترین و صمیمیترین دوستانمان که نان و نمک همدیگر را خوردهایم هم رحم نکرده و زیر آبش را میزنیم.

زیرآب زدن فنون و روشهای خاص خود را دارد و باید بسیار سنجیده و با رعایت اصول روانشناسی و جامعهشناسی انجام شود، بدانگونه که برخیها چنان ناشی هستند که چون قصد میکنند زیرآب کسی را بزنند آنقدر بد عمل میکنند که زیرآب خودشان میخورد.

و اما راههای زیرآبزنی

چنانچه بخواهی زیرآبزن حرفهای شوی باید چنان عمل کنی که هیچگاه فرد زیرآب خورده بویی نبرد که حضرتعالی زیرآبش را زدهای.

هنگامی که میخواهی زیرآب کسی را پیش کسی بزنی در همان وهله نخست سخنان خودت را با بدگویی و غیبت آغاز نکن بلکه سعی کن در ابتدا از فرد مورد نظر تعریف کرده تا طرف مقابل احساس نکند که شما با زیرآب خورنده دشمن هستی و خدای ناکرده پدرکشتگی دارید.

خود را همیشه به عنوان دلسوز و غمخوار زیرآبزننده معرفی کرده و مدام بگویید: به خدا من صلاح خودش را میخواهم، خوبی خودش را میخواهم.

در صحبتهای خود در زمان مناسب و به مقدار بسیار کم نثار کردن فحش به فرد زیرآب خورنده بلامانع است اما حتماً توجه شود که زیاده روی نشود چون اثر زیرآب زنی را به شدت پایین میآورد.

سعی کنید هیچگاه پیش جماعتی بیش از دو نفر زیرآب نزنید زیرا در این حالت ریسک و خطرپذیری کار بالا میرود.

هیچگاه از فردی که زیرآب کسی را پیش او میزنید نخواهید که مسائل مطرح شده را به کس دیگری نگوید زیرا چنانچه اینگونه کنید او هم حتماً آنها را نه تنها به یک شخص، بلکه به اشخاص دیگری خواهد گفت.

هیچگاه پیش زنان زیرآب نزنید که زیرآب خودتان خواهد خورد.

سعی کنید چنان زیرآب بزنید که در همان جلسه نخست کار تمام شود وگر نه با گذشت زمان کارآیی زیرآبتان کاهش خواهد یافت.

با تمام تفاسیر فوق فقط باید به یک جمله از مولا علی(ع) اکتفا کرد که فرمودند: «خوشا به حال کسی که پرداختن به عیوبش، او را از پرداختن به عیوب دیگران باز میدارد.»:003: