لطفا تا باز شدن کامل تصاویر شکیبا باشید !


راستی حال احمد شهید (گزارشگر حقوق بشر) چطور است ؟