منابع خارجی و ایرانی خوب در رابطه با رابط کاربری :

https://klart.io/pixels

https://hyperpixel.io/

Collect UI - Daily inspiration collected from daily ui archive and beyond. Based on Dribbble shots, hand picked, updating daily.

https://www.uplabs.com/

آقای متریال | اولین و جامع ترین منبع متریال دیزاین برای فارسی زبانان

http://codepen.io

https://developer.android.com/design/index.html

https://www.flaticon.com/